Call: +84 (216) 3 856555 (Vietnamese)

Sales Online

Đội ngũ nhân viên công ty

Mr Kelvin

Mr Kelvin

Kinh doanh
Mr Tanra

Mr Tanra

Kinh doanh
Mr David

Mr David

Kinh doanh
Ms Jasmine

Ms Jasmine

Kinh doanh
Mr Elvis

Mr Elvis

Kinh doanh
Mr Edward

Mr Edward

Kinh doanh
Mr Jeremy Kai

Mr Jeremy Kai

Kinh doanh
Ms Julie

Ms Julie

Kinh doanh