Call: +84 (216) 3 856555 (Vietnamese)

Ban điều hành công ty

 CHỦ TỊCH HĐQT/GIÁM ĐỐC Ông:  Vũ Thanh Bình
Chức vụ:Chủ tịch HĐQT/Giám đốc
Skype: apyb.bangiamdoc2
Email: vtbinh@anphatmineral.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ Ông: Dương Huy Bình
Chức vụ: Phụ trách hành chính
Skype: apyb.hanhchinh1
Email: dhbinh@anphatmineral.com
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH Bà : Nguyễn Thị Thu Nhàn 
Chức vụ: Phụ trách kế toán 
Skype: apyb.ketoan1 
Email: nttnhan@anphatmineral.com
PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU  Bà: Đặng Thị Quỳnh Phương
Chức vụ: Phụ trách Sales
Skype: ap.ptgd1
 Email: ap.ptgd1@anphatplastic.net

Ban điều hành công ty